AKTY PRAWNE NGO

Aktual_LOGO MAXIMUM w ramce2 (2)Fundacja “MAXIMUM” funkcjonuje jako organizacja pozarządowa, podmiot III sektora, NGO (z ang. non-government organization, popularny skrót NGO) – działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (non profit). Jako osoba prawna wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000326359. Fundacja “Maximum” w odróżnieniu od organów publicznych, a podobnie jak przedsiębiorcy, jest organizacją, która powstała z inicjatywy założycieli, ale – w odróżnieniu od przedsięborstw a podobnie jak władze publiczne – działa w interesie publicznym, a nie prywatnym.
W polskim prawie definicję ustawową organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych.

ikonkaPDFUstawa o Stowarzyszeniach

ikonkaPDFKrajowy Rejestr Sądowy

ikonkaPDFAktualny STATUT FUNDACJI MAXIMUM

mystic-ornament