Statut Fundacji “Maximum”

aktual_logo_maximum_2016_bez-cienia

FUNDACJA INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”
CENTRUM KULTURY – BIZNESU – EDUKACJI
Oddział Małopolski
KRS: 0000326359
________________________________________________________________________________

www.maximum.org.pl e-mail: redakcja@maximum.org.pl

S T A T U T    F U N D A C J I  “MAXIMUM”

ikonkaPDFSTATUT FUNDACJI “MAXIMUM” (PDF)

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Persona in pectore, zwana dalej „Fundatorem”, ustanowiła aktem notarialnym Repertorium A nr 7747/2008, spisanym w dniu 22 października 2008 roku, sporządzonym przez notariusza Konrada Wygonę, Fundację pod nazwą: FUNDACJA INSTYTUT WYDAWNICZY “MAXIMUM”. Centrum Kultury – Biznesu – Edukacji. Oddział Małopolski zwaną dalej Fundacją „MAXIMUM’’, w 60. rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Augusta kard. Hlonda SDB– Prymasa Polski, liturgiczne wspomnienie Papieża św. Jana Pawła II, a także 451. rocznicę wydania przez króla Polski Zygmunta II Augusta Jagiellona gdańskiego edyktu tolerancyjnego oraz 125. rocznicę otwarcia Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury.
§ 2.
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§ 3.
1. Terenem działania Fundacji „MAXIMUM” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. _______________ (wykreślono Uchwałą Fundatora Fundacji z dnia 6 stycznia 2009 roku).
4. _______________ (wykreślono Uchwałą Fundatora Fundacji z dnia 6 stycznia 2009 roku).
5. Fundacja „MAXIMUM” powstała z zachwytu nad europejskim dziedzictwem kulturowym, tradycją
i nowoczesnością, wielokulturowością i patriotyzmem, międzynarodowym dialogiem, tolerancją, etyką i estetyką, literaturą i filozofią, jak również paradygmatem kultury judeo-chrześcijańskiej. Ważnym elementem działalności jest utrwalanie więzów braterstwa, zasad demokracji, wartości Dobra i Piękna pomiędzy rozmaitymi społecznościami o odmiennym statusie ideowym, religii, narodowości (w tym przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu), a także aktywizacja twórcza i społeczna oraz opieka nad osobami zależnymi i promowanie zdrowego stylu życia. Zwłaszcza utrwalanie dialogu, ekumenia praz wypracowane strategie i modele promocji kultury i zdrowego stylu życia wpisują się w podstawowe cele statutowe, które realizujemy głównie poprzez działalność wydawniczą, edukacyjną, artystyczną, kulturalną i naukową oraz sport i turystykę. W „Europie ojczyzn” i „Europie wielu kultur” pozostawiamy należne miejsce na upowszechnianie starożytnej zasady Varietas delectat!, jedności w wielości, wielkiego w małym i małego w wielkim („Maximum in minimum. Minimum in maximum”). Jest to zatem swoiście pojęty uniwersalizm, który szuka tego, co ludzi łączy, a nie dzieli.
6. Herb (logo) Fundacji „MAXIMUM” stanowi stylizowana złota majuskuła „M” z koroną, wpisana w tarczę herbową w kolorze białym ze złotą bordiurą. Herb (logo) umieszcza się na tle zieleni gabinetowej.
7. Nazwa „Maximum” nawiązuje między innymi do filozoficznego imienia Boga, które według kard. Mikołaja
z Kuzy (łac. Nicolaus Cusanus) jest przy tym absolutne i bezwzględne (Maximum simpliciter et absolute). Zgodnie z inną jego formułą Bóg jest równocześnie tym, co największe (maximum) i najmniejsze (minimum), ponieważ poza Bogiem nie ma niczego większego ani mniejszego. Określenie to nawiązuje też do zawartych w Proslogionie myśli św. Anzelma z Canterbury, który określa Boga jako to, od czego nie da się pomyśleć nic większego.
§ 4.
Czas trwania Fundacji „MAXIMUM” jest nieoznaczony.
§ 5.
Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych lub zbliżonych celach.

Rozdział 2. Cele i zasady działania

§ 6.
Cele Fundacji „MAXIMUM” są następujące:
1. Organizacja i konsolidacja działań na rzecz rozwoju i promocji Regionu Małopolskiego, upowszechnianie dialogu międzykulturowego, dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz turystyki, edukacja regionalna, ponadregionalna i obywatelska wśród młodzieży i dorosłych, współpraca z innymi regionami (np. Wielkopolska).
2. Pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej w nawiązaniu do idei Zjednoczonej Europy.
3. Inicjowanie, wspieranie i promocja działalności wydawniczej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej
i oświatowej.
4. Rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa.
5. Promocja i wspieranie nauki polskiej.
6. Ochrona środowiska, dóbr kultury i zabytków.
7. Rozwój turystyki krajoznawczej i edukacyjnej oraz agroturystyki oraz propagowanie aktywnego wypoczynku
i rekreacji.
8. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Promocja kultury i literatury polskiej za granicą. Współpraca międzynarodowa.
10. Promocja literatury polskiej.
11. Promocja teatru i dramaturgii współczesnej.
12. Promocja zdrowia.
13. Renowacja i rekonstrukcja zabytków (w tym sztuki użytkowej), zlecanie budowy pomników, tablic pamiątkowych, pomoc przy wznoszeniu świątyń.
14. Promocja rękodzieła artystycznego i sztuki ludowej.
15. Organizacja akcji charytatywnych.
16. Organizacja kursów i szkoleń.
17. Wspomaganie procesu edukacji i wychowania w szkołach (m.in. poprzez fundowanie stypendiów).
18. Fundowanie nagród, wyróżnień i stypendiów twórczych.
19. Pomoc i integracja społeczna (np. poprzez tworzenie klubów integracji społecznej).
20. Promowanie wartości rodzinnych oraz usamodzielnienia ekonomicznego.
21. Aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie bezrobociu poprzez działania prozatrudnieniowe (m.in. szkolenia, doradztwo zawodowe, coaching).

  1. Aktywizacja twórcza i społeczna osób zależnych i świadczenie usług w tym zakresie.
  2. Prowadzenie Zakładów Opieki Leczniczej, Ośrodków Wsparcia.
  3. Organizacja zawodów sportowych.
  4. Organizacja i prowadzenie koncertów, recitali, festiwali.

§ 7.
Fundacja „MAXIMUM” realizuje swe cele poprzez:
1.Popularyzację kultury i nauki polskiej, z uwzględnieniem walorów kulturowych, turystyczno-krajoznawczych Ziemi Małopolskiej oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju Regionu Małopolskiego oraz pozostałych regionów kraju.
2. Organizację, finansowanie, wspieranie lub udział konferencjach, konkursach, przeglądach, wystawach i innych przedsięwzięciach związanych z celami Fundacji.
3. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem wydawania własnych publikacji i czasopism.
4. Prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej w Internecie, mediach i za pośrednictwem lub we współpracy
z innymi podmiotami działającymi w tym zakresie.
5. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi. instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz promocji i rozwoju Regionu Małopolskiego.
6. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób fizycznych, organizacji i instytucji działających w zakresie związanym z celami Fundacji.
7. Prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym przede wszystkim organizację konsultacji, kursów, seminariów, zajęć edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych.
8. Organizację i wspieranie akcji sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych.
9. Wspomaganie działalności lokalnych twórców pochodzących z Polski (szczególnie z Małopolski) oraz wspieranie młodych talentów naukowych, artystycznych i sportowych.
10. Propagowanie dorobku i potencjału naukowego regionalnych i ponadregionalnych uczelni, instytucji
i ośrodków badawczych oraz dokonań indywidualnych pracowników naukowych.
11. Współpraca międzyregionalna.
12. Dialog międzykulturowy.
13. Promocja literatury polskiej w kraju i zagranicą.
14. Organizacja sympozjów, konferencji, konkursów, fundowanie nagród.
15. Tworzenie klubów integracji społecznej.

  1. Promocja i aktywizacja twórcza i społeczna osób zależnych, zwłaszcza młodzieży i seniorów, świadczenie usług opiekuńczych dla osób zależnych.
  2. Zakładanie i prowadzenie Zakładów Opieki Leczniczej, Ośrodków Wsparcia.
  3. Wspieranie wybitnych dzieł muzycznych, inicjowanie premier, prowadzenie koncertów, festiwali, przeglądów, recitali, wieczorów poetyckich, promocji książek itp.

§ 8.
Fundator może zmienić, ograniczyć lub rozszerzyć cele Fundacji „MAXIMUM”, co następuje w trybie wniosku dla Zarządu w sprawie przeprowadzenia, niezbędnej w takim przypadku, zmiany statutu.

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji „MAXIMUM”

§ 9.
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wniesione przez Fundatora jako fundusz założycielski oraz dochody, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
2. Fundusz założycielski może być w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Fundacja „Maximum” prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.
4. Zakres działalności statutowej nieodpłatnej: 1. Organizacja i konsolidacja działań na rzecz rozwoju i promocji Regionu Małopolskiego, upowszechnianie dialogu międzykulturowego, dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz turystyki, edukacja regionalna, ponadregionalna i obywatelska wśród młodzieży i dorosłych, współpraca z innymi regionami (np. Wielkopolska); 2. Pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej w nawiązaniu do idei Zjednoczonej Europy; 3. Inicjowanie, wspieranie i promocja działalności wydawniczej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i oświatowej; 4. Rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa; 5. Promocja i wspieranie nauki polskiej; 6. Ochrona środowiska, dóbr kultury i zabytków; 7. Rozwój turystyki krajoznawczej i edukacyjnej oraz agroturystyki oraz propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji; 8. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 9. Promocja kultury i literatury polskiej za granicą. Współpraca międzynarodowa; 10. Promocja literatury polskiej; 11. Promocja teatru i dramaturgii współczesnej; 12. Promocja zdrowia; 13. Renowacja i rekonstrukcja zabytków (w tym sztuki użytkowej), zlecanie budowy pomników, tablic pamiątkowych, pomoc przy wznoszeniu świątyń; 14. Promocja rękodzieła artystycznego i sztuki ludowej; 15. Organizacja akcji charytatywnych. 16. Wspomaganie procesu edukacji i wychowania w szkołach (m.in. poprzez fundowanie stypendiów); 17. Fundowanie nagród, wyróżnień i stypendiów twórczych.
5. Zakres działalności statutowej odpłatnej: 1. usługi wydawnicze (publikacja i sprzedaż wartościowych wydawnictw; redakcja, grafika, korekta tekstów); 2. usługi menedżerskie i księgowe (zarządzanie, rekrutacja, sporządzanie bilansu, audytu etc.); 3. usługi projektowe (opracowywanie, koordynacja i wdrażanie projektów kulturalnych, inwestycyjnych itp.); 4. usługi edukacyjne i doradcze (kursy, wykłady, szkolenia, konferencje); 5. usługi impresaryjne (organizacja wystaw, turniejów sportowych, wernisaży, sprzedaż grafiki, malarstwa, utworów literackich); 6. Działalność wspomagająca edukację, w tym organizacja kursów i szkoleń, prowadzenie wykładów, warsztatów, wycieczek turystycznych i krajoznawczych; 7. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych; 8. Artystyczna i literacka działalność twórcza (np. wykonywanie pamiątek, rękodzieła, szopek krakowskich, lalek regionalnych itp.); 9. Wystawianie przedstawień artystycznych, reżyseria, kierownictwo produkcji; 10. Usługi remontowe i renowacyjne; 11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; 12. Reklama i PR;  14. Działalność fotograficzna; 14. Project Management; 14. Prowadzenie kawiarenki literackiej, klubów integracji; 15. Świadczenie usług opiekuńczych; 16. Prowadzenie terapii zajęciowej, dramoterapii, biblioterapii, arteterapii, kulturoterapii, psychoterapii, osteoterapii, sivoterapii, luoterapii i innych form terapeutycznych. 17. Aranżacja utworów muzycznych, przygotowanie solistów, występy śpiewaków i aktorów.

§ 10.
Środki finansowe i rzeczowe na realizację celów Fundacji „MAXIMUM” oraz pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
2. darowizn, subwencji, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych,
3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
5. odsetek i depozytów bankowych,
6. dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
7. dotacji z krajowych i zagranicznych programów pomocowych i projektów wspierających, w tym środków unijnych
8. bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
9. udziałów w zyskach osób prawnych,
10. dochodów z działalności gospodarczej (jeśli zostanie zarejestrowana w ramach Fundacji).
11. działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.
§ 11.
Dochody, o których mowa w § 9 mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział 4. Organy Fundacji

§ 12.
Podstawowym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 13.
1. Zarząd Fundacji składa się z założyciela Fundacji, który może rozszerzyć Zarząd do pięciu osób, powoływany
przez Fundatora na czas nieoznaczony.
2. Nowych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu,
powołuje i odwołuje ustanowiona przez Fundatora Rada Fundacji, a w przypadku jej braku aktualni członkowie Zarządu, na drodze jednomyślnie podjętej uchwały.
3. Fundator jest członkiem Zarządu i pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz może sprawować inne funkcje zarządzające przewidziane w statucie.
4. Fundator nie może być odwołany ze sprawowanych funkcji, może natomiast z nich sam zrezygnować lub wygasają one w przypadku jego śmierci.
5. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
7. Zarząd po rozszerzeniu wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji, a z chwilą ustanowienia przez Fundatora Rady Fundacji, to ona dokonuje takiego wyboru w razie potrzeby.
8. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani i nagradzani.
9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
§ 14.
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, (w tym: składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji, jak również w sprawach majątkowych),
2. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
4. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
6. powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Fundacji oraz pełnomocników i innych osób pełniących stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
7. opracowywanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji, Biura Fundacji i regulaminów organów doradczych oraz zakładów,
8. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,
9. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
10. opracowywanie rocznych sprawozdań z prac Zarządu oraz przedkładanie ich najpóźniej do 30 września Radzie Fundacji do oceny i akceptacji,
11. tworzenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
12. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, łączenia jej z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
§ 15.
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Fundacji.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Wszystkie głosowania są jawne, jednak w istotnych sprawach Prezes Zarządu może zarządzić głosowanie tajne.
§ 16.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są:
1. Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie
2. Członek Zarządu.
3. Do czasu rozszrzenia Zarządu Fundację reprezentuje jednoosobowy Zarząd w osobie Prezesa Fundacji.
§ 17.
1. Fundator może powołać Radę Fundacji, która stanowi organ nadzorczy i opiniodawczy.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków i jest powoływana na czas nieoznaczony.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Rady Fundacji lub każdego z jej członków w każdym czasie.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
8. Członkowie Rady Fundacji:
a/ nie mogą być członkami innych organów Fundacji,
b/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału
w posiedzeniach Rady Fundacji.
§ 18.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora.
3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Wymagane kworum wynosi wynosi 50% + 1 osoba.
5. Wszystkie głosowania są jawne, jednak w istotnych sprawach Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie tajne.
6. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu konsultantów
i specjalistów.
§ 19.
Rada Fundacji z chwilą powołania przejmuje od Zarządu część kompetencji. Do zadań Rady należy w szczególności:
1. nadzór nad działalnością Fundacji,
2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
5. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
6. kontrola majątku, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,
7. opiniowanie, akceptacja lub odrzucenie propozycji Zarządu dotyczących powołania nowych członków Zarządu
w trybie kooptacji,
8. powoływanie nowych członków Zarządu oraz wybór Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji,
9. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
10. opracowywanie i przestrzeganie regulaminu pracy Rady Fundacji.
§ 20.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 21.
1.Zarząd może powołać Radę Programową jako organ doradczy i opiniujący, w składzie co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych spośród przedstawicieli świata kultury, sztuki, nauki, krajowych i regionalnych stowarzyszeń, związków oraz innych organizacji i instytucji.
2. Rada Programowa wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, które ją reprezentuje pomiędzy posiedzeniami.
3. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku, a w sprawach pilnych, wynikłych między posiedzeniami Rady, doraźnie na wniosek Fundatora albo Prezesa Zarządu.
4. Rada Programowa wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, opinii i oświadczeń. Uchwały, opinie i oświadczenia Rady podejmowane są większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Uchwały, opinie i oświadczenia podpisuje założyciel Fundacji.
§ 22.
1. W celu sprawniejszej realizacji celów statutowych, Zarząd może powoływać także inne stałe lub tymczasowe organy doradcze Fundacji, jak komisje i sekcje.
2. Zasady działania organów doradczych, o których mowa w pnkt. 1 określa uchwałą Zarząd we właściwych dla poszczególnych organów regulaminach.
3. Za udział w posiedzeniach członkom komisji i sekcji przysługuje zwrot kosztów w kwotach określonych ryczałtowo przez Zarząd.

Rozdział 5. Działalność gospodarcza

§ 23.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, w zakresie:
1. wydawania oraz sprzedaży publikacji i czasopism,
2. usług szkoleniowych, informacyjnych, doradczych i konsultingowych,
3. badania rynku i opinii publicznej,
4. usług projektowych, reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
5. usług artystycznych i wystawienniczych,
6. organizacji imprez turystycznych i kulturalnych, konferencji, sympozjów,
7. promocji tradycji, kultury i twórczości polskiej (ludowej i wysokoartystycznej),
8. usług budowlanych, usług turystycznych, rękodzieła artystycznego.
9. _______________ (wykreślono Uchwałą Fundatora Fundacji z dnia 6 stycznia 2009 roku).
§ 24.
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.
§ 25.
1. Zarząd kieruje bezpośrednio działalnością gospodarczą lub może powierzyć to zadanie wyodrębnionej jednostce organizacyjnej kierowanej przez kierownika zakładu powoływanego przez Zarząd.
2. Zasady działania zakładu oraz sposób wynagradzania, uprawnienia i obowiązki kierownika zakładu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział 5. Przepisy końcowe

§ 26.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga ewentualnego zatwierdzenia przez funkcjonującą Radę Fundacji.
§ 27.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, w porozumieniu z Fundatorem i za jego zgodą, a po śmierci Fundatora w porozumieniu i za zgodą istniejącej Rady Fundacji.
3. W przypadku likwidacji Fundacji ze względu na osiągnięcie celów, dla których została powołana, majątek i środki finansowe ewentualnie pozostałe po jej likwidacji przekazuje się na rzecz, wskazanych przez Zarząd, organizacji lub instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.

mystic-ornament